VŠEOBECNÉ PODMIENKY

BATTLE & CHOREO CONTEST

ČL. I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Každý účastník akcie Dancefor.GOLD Battle & Choreo contest sa zaväzuje dodržiavať tieto všeobecné podmienky a pravidlá.

2. Všetci sú povinní dodržiavať poriadok v priestoroch akcie, dbať na ochranu majetku, dodržiavať podmienky bezpečnosti, zásady slušného správania.

3. Každý účastník chráni svoje zdravie. Po celú dobu trvania akcie je každý účastník povinný byť úrazovo poistený a to tak, aby toto poistenie obsahovalo spoločne:

 • Poistenie pre prípad smrti následkom úrazu;
 • Poistenie trvalých následkov úrazu;
 • Poistenie bolestného následkom úrazu;
 • Poistenie pobytu v nemocnici (hospitalizácie) následkom úrazu.

4. Za cenné veci odcudzené počas akcie, organizátor nezodpovedá.

 

ČL. II
REGISTRÁCIA

1. Registrácia prebieha do 21.04.2019 na CHOREO a do 27.04.2019 na BATTLE na stránke http://www.outbreak.sk/dancefor-gold/registration/

 

ČL. III
PODMIENKY SÚŤAŽE

1. Dancefor.GOLD Battle & Choreo contest je súťaž, ktorej sa môžu zúčastniť všetci členovia i nečlenovia všetkých tanečných organizácií.

2. Účastníci sa môžu zúčastniť contestu bez klubovej príslušnosti a nie je ich povinnosťou byť členmi tanečného klubu.

3. Contestu se nesmie zúčastniť ten, koho jednanie by mohlo viesť k ohrozeniu zdravia a života, ako jeho vlastného, tak i ostatných účastníkov podujatia.

4. Každý tanečník môže súťažiť v každej disciplíne danej vekovej kategórie v neobmedzenom počte štýlov.

5. Registrácia je otvorená aj pre účastníkov zo zahraničia, bez obmedzenia národnosti, náboženskej orientácie a farby pleti.

6. Účastníci súťaže Dancefor.GOLD Battle & Choreo contest podpísaním prihlášky resp. odoslaním registrácie potvrdzujú a súhlasia s tým, že osoba poverená organizátorom môže vytvárať fotografie alebo zvukové záznamy týkajúce sa tanečníkov a choreografii, a ďalej ich využívať v propagačných materiáloch (internet, propagácia v médiách, tlač, TV…). Tento súhlas sa udeľuje na neobmedzenú dobu.

7. Ak organizátor súťaže kedykoľvek v priebehu súťaže zistí, že súťažiaci nespĺňa podmienky súťaže, alebo vážnym spôsobom porušil pravidlá, je oprávnený súťažiaceho, alebo celé tanečné zoskupenie z ďalšieho priebehu súťaže vyradiť. O tom, či súťažiaci spĺňa podmienky súťaže rozhoduje výlučne organizátor, alebo osoba ním poverená.

8. Účastníci súťaže podpísaním formulára resp. odoslaním registrácie potvrdzujú a súhlasia s tým, že organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek úrazy, či iné škody na zdraví spôsobených súťažnou činnosťou.

 

ČL. IV
HODNOTENIE

1. Hodnotenie jednotlivých tanečných choreografií realizuje odborná porota. O zložení poroty rozhoduje organizátor.

2. Účastníci budú ocenení porotou:

 • za najkrajší kostým
 • za najlepšiu hudbu
 • za najlepšiu choreografiu
 • za originalitu

3. Porota udeľuje body od 1-10. Skupina s najvyšším počtom bodov vyhráva.

4. Ak nastane zhoda v počte bodov, nastáva diskusia poroty.

5. Choreograf, ktorého choreografie získali najväčší počet bodov v súčte spolu, získa hlavnú cenu GOLD Choreograf.

6. Porota svoje hodnotenie vyhlasuje verejne po skončení všetkých kategórii.

7. Každý súťažiaci má pravo po skončení hodnotenia jednotlivých disciplín nahliadnuť do hodnotenia porotcov a požiadať o písomnú kópiu celkového hodnotenia.

 

ČL. V
CENY A DARY

1. Ceny a dary budú zabezpečené pre súťažiacich v závislosti na ich celkovom umiestnení.

2. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži berú na vedomie, že získanú cenu či dar nie je možné vymeniť za inú cenu či dar, ani za ňu nie je možnosť pýtať finančnú náhradu, či inú kompenzáciu.

3. Nedodržaním pravidiel súťaže môže viesť k diskvalifikácii súťažiach a tým aj prepadnutiu akýchkolvek cien.

 

ČL. VI
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Súťažiaci súhlasí so spracovaním poskytnutých osobných údajov pre účel súťaže.

2. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá.

3. Organizátor si vyhradzuje právo, vo všetkých prípadných sporoch vzniknutých z tejto súťaže, učiniť konečné rozhodnutie.

ČL. I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Každý účastník akcie Dancefor.GOLD Battle & Choreo contest sa zaväzuje dodržiavať tieto všeobecné podmienky a pravidlá.

2. Všetci účastníci sú povinní dodržiavať poriadok v priestoroch akcie, dbať na ochranu majetku, dodržiavať podmienky bezpečnosti, zásady slušného správania.

3. Za cenné veci odcudzené počas akcie, organizátor nezodpovedá.

4. Týmito podmienkami sa riadia všetky nákupy vstupeniek na akcii Dancefor.GOLD Battle & Choreo contest.

5. Nákupom vstupenky akoukoľvek formou, vyjadruje návštevník súhlas a zaväzuje sa riadiť  týmito podmienkami, autorskými právami a reklamačným poriadkom.

6. Hlavný organizátor ma právo na zmenu programu, termínu a miesta konania. Nákupom vstupenky berie návštevník toto právo organizátora na vedomie.

 

ČL. II
REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Zaplatené vstupné sa nevracia.

2. Zakúpená vstupenka sa nevymieňa.

3. Ak dôjde zo strany organizátora k úplnému zrušeniu akcie pred jej začiatkom, bude organizátor vracať vstupné návštevníkom v plnej výške.

4. V prípade zrušenia akcie v priebehu jej konania ( z dôvodu nepredvidateľnej udalosti, nie je organizátor povinný vrátit už zaplatené vstupné.

 

ČL. III
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Dancefor.GOLD Battle & Choreo contest zhromažďuje a uchováva poskytnuté osobné údaje, ktoré o sebe poskytne návštevník pri nákupe vstupenky. Osobné údaje sú chránené v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

2. Organizátor akcie spracováva osobné údaje za účelom zasielania informácii ohľadom akcie.

 

ČL. IV
VYTVÁRANIE ZVUKOVÝCH A OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

1. Návštevníci akcie zakúpením vstupenky dávajú súhlas organizátorovi akcie, aby osoba poverená organizátorom mohla vytvárať fotografie,alebo zvukové záznamy týkajúce sa návštevníkov, tanečníkov a choreografii, a ďalej ich využívať v propagačných materiáloch (internet, propagácia v médiách, tlač, TV…).

2. Tento súhlas sa udeľuje na neobmedzenú dobu.

 

ČL. V
ĎALŠIE PODMIENKY

1. Návštevníci akcie zakúpením vstupenky súhlasia s tým, že:

 • Organizátor akcie nezodpovedá za škodu na veciach spôsobenú treťou osobou.
 • Organizátor akcie nie je zodpovedný za akékoľvek úrazy, či iné škody na zdraví spôsobených súťažnou činnosťou.
 • Nákupom vstupenky dáva návštevník súhlas so spracovaním osobných údajov ako je uvedené vyššie.

 

ČL. VI
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ak by bolo niektoré ustanovenie týchto podmienok neplatné, platnosť ostatných ustanovení sa nemení.

2. Organizátor si vyhradzuje právo tieto podmienky a reklamačný poriadok aktualizovať.

3. Zakúpením vstupeniek návštevník súhlasí so všeobecnými podmienkami pre návštevníkov.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

BATTLE & CHOREO CONTEST

ČL. I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Každý účastník akcie Dancefor.GOLD Battle & Choreo contest sa zaväzuje dodržiavať tieto všeobecné podmienky a pravidlá.

2. Všetci sú povinní dodržiavať poriadok v priestoroch akcie, dbať na ochranu majetku, dodržiavať podmienky bezpečnosti, zásady slušného správania.

3. Každý účastník chráni svoje zdravie. Po celú dobu trvania akcie je každý účastník povinný byť úrazovo poistený a to tak, aby toto poistenie obsahovalo spoločne:

 • Poistenie pre prípad smrti následkom úrazu;
 • Poistenie trvalých následkov úrazu;
 • Poistenie bolestného následkom úrazu;
 • Poistenie pobytu v nemocnici (hospitalizácie) následkom úrazu.

4. Za cenné veci odcudzené počas akcie, organizátor nezodpovedá.

 

ČL. II
REGISTRÁCIA

1. Registrácia prebieha do 21.04.2019 na CHOREO a do 27.04.2019 na BATTLE na stránke http://www.outbreak.sk/dancefor-gold/registration/

 

ČL. III
PODMIENKY SÚŤAŽE

1. Dancefor.GOLD Battle & Choreo contest je súťaž, ktorej sa môžu zúčastniť všetci členovia i nečlenovia všetkých tanečných organizácií.

2. Účastníci sa môžu zúčastniť contestu bez klubovej príslušnosti a nie je ich povinnosťou byť členmi tanečného klubu.

3. Contestu se nesmie zúčastniť ten, koho jednanie by mohlo viesť k ohrozeniu zdravia a života, ako jeho vlastného, tak i ostatných účastníkov podujatia.

4. Každý tanečník môže súťažiť v každej disciplíne danej vekovej kategórie v neobmedzenom počte štýlov.

5. Registrácia je otvorená aj pre účastníkov zo zahraničia, bez obmedzenia národnosti, náboženskej orientácie a farby pleti.

6. Účastníci súťaže Dancefor.GOLD Battle & Choreo contest podpísaním prihlášky resp. odoslaním registrácie potvrdzujú a súhlasia s tým, že osoba poverená organizátorom môže vytvárať fotografie alebo zvukové záznamy týkajúce sa tanečníkov a choreografii, a ďalej ich využívať v propagačných materiáloch (internet, propagácia v médiách, tlač, TV…). Tento súhlas sa udeľuje na neobmedzenú dobu.

7. Ak organizátor súťaže kedykoľvek v priebehu súťaže zistí, že súťažiaci nespĺňa podmienky súťaže, alebo vážnym spôsobom porušil pravidlá, je oprávnený súťažiaceho, alebo celé tanečné zoskupenie z ďalšieho priebehu súťaže vyradiť. O tom, či súťažiaci spĺňa podmienky súťaže rozhoduje výlučne organizátor, alebo osoba ním poverená.

8. Účastníci súťaže podpísaním formulára resp. odoslaním registrácie potvrdzujú a súhlasia s tým, že organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek úrazy, či iné škody na zdraví spôsobených súťažnou činnosťou.

 

ČL. IV
HODNOTENIE

1. Hodnotenie jednotlivých tanečných choreografií realizuje odborná porota. O zložení poroty rozhoduje organizátor.

2. Účastníci budú ocenení porotou:

 • za najkrajší kostým
 • za najlepšiu hudbu
 • za najlepšiu choreografiu
 • za originalitu

3. Porota udeľuje body od 1-10. Skupina s najvyšším počtom bodov vyhráva.

4. Ak nastane zhoda v počte bodov, nastáva diskusia poroty.

5. Choreograf, ktorého choreografie získali najväčší počet bodov v súčte spolu, získa hlavnú cenu GOLD Choreograf.

6. Porota svoje hodnotenie vyhlasuje verejne po skončení všetkých kategórii.

7. Každý súťažiaci má pravo po skončení hodnotenia jednotlivých disciplín nahliadnuť do hodnotenia porotcov a požiadať o písomnú kópiu celkového hodnotenia.

 

ČL. V
CENY A DARY

1. Ceny a dary budú zabezpečené pre súťažiacich v závislosti na ich celkovom umiestnení.

2. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži berú na vedomie, že získanú cenu či dar nie je možné vymeniť za inú cenu či dar, ani za ňu nie je možnosť pýtať finančnú náhradu, či inú kompenzáciu.

3. Nedodržaním pravidiel súťaže môže viesť k diskvalifikácii súťažiach a tým aj prepadnutiu akýchkolvek cien.

 

ČL. VI
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Súťažiaci súhlasí so spracovaním poskytnutých osobných údajov pre účel súťaže.

2. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá.

3. Organizátor si vyhradzuje právo, vo všetkých prípadných sporoch vzniknutých z tejto súťaže, učiniť konečné rozhodnutie.

ČL. I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Každý účastník akcie Dancefor.GOLD Battle & Choreo contest sa zaväzuje dodržiavať tieto všeobecné podmienky a pravidlá.

2. Všetci účastníci sú povinní dodržiavať poriadok v priestoroch akcie, dbať na ochranu majetku, dodržiavať podmienky bezpečnosti, zásady slušného správania.

3. Za cenné veci odcudzené počas akcie, organizátor nezodpovedá.

4. Týmito podmienkami sa riadia všetky nákupy vstupeniek na akcii Dancefor.GOLD Battle & Choreo contest.

5. Nákupom vstupenky akoukoľvek formou, vyjadruje návštevník súhlas a zaväzuje sa riadiť týmito podmienkami, autorskými právami a reklamačným poriadkom.

6. Hlavný organizátor ma právo na zmenu programu, termínu a miesta konania. Nákupom vstupenky berie návštevník toto právo organizátora na vedomie.

 

ČL. II
REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Zaplatené vstupné sa nevracia.

2. Zakúpená vstupenka sa nevymieňa.

3. Ak dôjde zo strany organizátora k úplnému zrušeniu akcie pred jej začiatkom, bude organizátor vracať vstupné návštevníkom v plnej výške.

4. V prípade zrušenia akcie v priebehu jej konania ( z dôvodu nepredvidateľnej udalosti, nie je organizátor povinný vrátit už zaplatené vstupné.

 

ČL. III
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Dancefor.GOLD Battle & Choreo contest zhromažďuje a uchováva poskytnuté osobné údaje, ktoré o sebe poskytne návštevník pri nákupe vstupenky. Osobné údaje sú chránené v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

2. Organizátor akcie spracováva osobné údaje za účelom zasielania informácii ohľadom akcie.

 

ČL. IV
VYTVÁRANIE ZVUKOVÝCH A OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

1. Návštevníci akcie zakúpením vstupenky dávajú súhlas organizátorovi akcie, aby osoba poverená organizátorom mohla vytvárať fotografie,alebo zvukové záznamy týkajúce sa návštevníkov, tanečníkov a choreografii, a ďalej ich využívať v propagačných materiáloch (internet, propagácia v médiách, tlač, TV…).

2. Tento súhlas sa udeľuje na neobmedzenú dobu.

 

ČL. V
ĎALŠIE PODMIENKY

1. Návštevníci akcie zakúpením vstupenky súhlasia s tým, že:

 • Organizátor akcie nezodpovedá za škodu na veciach spôsobenú treťou osobou.
 • Organizátor akcie nie je zodpovedný za akékoľvek úrazy, či iné škody na zdraví spôsobených súťažnou činnosťou.
 • Nákupom vstupenky dáva návštevník súhlas so spracovaním osobných údajov ako je uvedené vyššie.

 

ČL. VI
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ak by bolo niektoré ustanovenie týchto podmienok neplatné, platnosť ostatných ustanovení sa nemení.

2. Organizátor si vyhradzuje právo tieto podmienky a reklamačný poriadok aktualizovať.

3. Zakúpením vstupeniek návštevník súhlasí so všeobecnými podmienkami pre návštevníkov.

Na stiahnutie:

 • Logo festivalu
 • Pre seba
 • Na zdieľanie
 • Pre partnerov

Kontakty:

 • Registrácia
 • Marketing
 • Partneri
 • Ubytovanie

Výsledky:

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019