Vnutroklubovy poriadok

Tanečná škola

Outbreak & Whos´that kidz

1. Všeobecné ustanovenia

  1. Každý člen občianskeho združenia Outbreak, sídlom: Gudernova 292/3, 040 11 Košice, IČO: 42112150 (ďalej len “združenie Outbreak”) sa zaväzuje dodržiavať Stanovy združenia Outbreak, tento Vnútroklubový poriadok Tanečnej Školy Outbreak, Finančný a členský poriadok Tanečnej školy Outbreak a ostatné pravidlá združenia Outbreak.
  2. Oficiálne zapísaný člen združenia Outbreak (ďalej len “člen”)  je povinný zúčastňovať sa na vyučovacom procese pravidelne a v určenom čase. Výnimky sa vzťahujú na prípadné rodinné a zdravotné problémy.
  3. Člen je počas tréningových procesov oblečený športovo, s pevnou a vhodnou obuvou.
  4. Člen neopustí tréningový priestor bez vedomia lektora.
  5. Všetci sú povinný dodržiavať poriadok v priestoroch združenia Outbreak, dbať na ochranu majetku, priestorov vlastnených alebo užívaných združením Outbreak, dodržiavať podmienky bezpečnosti, zásady slušného správania a svojim jednaním vždy pozitívne reprezentovať meno združenia Outbreak.
  6. Každý člen chráni svoje zdravie a zdravie ostatných členov a všetkých účastníkov združenia Outbreak. Po celú dobu trvania členstva v združení Outbreak je každý člen združenia Outbreak povinný byť úrazovo poistený a to tak, aby toto poistenie obsahovalo spoločne:
   1. Poistenie pre prípad smrti následkom úrazu;
   2. Poistenie trvalých následkov úrazu;
   3. Poistenie bolestného následkom úrazu;
   4. Poistenie pobytu v nemocnici (hospitalizácie) následkom úrazu.
  7. Poistenie podľa predchádzajúceho odstavca musí byť uzatvorené tak, aby pokrývalo následky akýchkoľvek úrazov vo vzťahu k tanečnej činnosti člena vykonávanej v súvislosti s členstvom v združení Outbreak a/alebo akejkoľvek inej pohybovej činnosti člena v súvislosti s členstvom v združení Outbreak.
  8. Za cenné veci odcudzené počas akcií, zájazdov, sústredení a podujatí organizovaných združením Outbreak,  združenie Outbreak nezodpovedá.
  9. Opustiť vyučovaciu hodinu skôr, ako pred oficiálnym koncom vyučovacej hodiny, môže člen len v prípade písomného prevzatia osobnej zodpovednosti za tohto člena riadne podpísaného a doručeného tanečnej škole Outbreak osobne zákonným zástupcom tohto člena.

V prípade preukázateľného porušenia pravidiel môže byť člen z hodiny bez možnej náhrady vylúčený (v prípade členov mladších ako 15 rokov bude ihneď upozornený zákonný zástupca). V opakovaných či závažných prípadoch je vedenie po upozornení trénerom oprávnené vylúčiť člena z tanečného kurzu do konca školského roku bez nároku na vrátenie zápisného a/alebo iných zaplatených poplatkov a bez akejkoľvek náhrady.

2. Financie združenia

   1. Všetky príjmy tanečnej školy Outbreak musia byť použité na napĺňanie cieľov združenia v zmysle stanov združenia. 
   2. Príjmovú stránku združenia Outbreak tvoria najmä:
    1. príjmy z poplatkov členov združenia Outbreak – členský príspevok, zápisný poplatok,
    2. dary od fyzických osôb, právnických osôb, obcí, VÚC, štátu,
    3. dotácie a granty,
    4. príjmy z činností pri napĺňaní cieľov združenia Outbreak,
    5. príjmy z reklamnej a propagačnej činnosti,
    6. výnosy z činnosti združenia Outbreak,
    7. iné príjmy.
   3. Podrobnosti ohľadom poplatkov a s tým súvisiacimi členskými podmienkami určuje „Finančný a Členský Poriadok Združenia“, ktorý je záväzný pre všetkých členov združenia Outbreak ako aj pre všetky orgány združenia Outbreak.

3. Organizačný poriadok združenia Outbreak

  1. Poriadok pre členov súťažných zložiek:
   1. Každý člen súťažnej zložky je povinný zúčastniť sa na vlastné náklady všetkých aktivít organizovaných združením Outbreak, ktoré priamo súvisia s prípravou na súťažnú tanečnú sezónu / napr. sústredenia, workshopy, zájazdy, súťaže /.
   2. Každý člen súťažnej zložky je povinný sa aktívne zúčastňovať tréningov a výučbového procesu v zaradenej súťažnej zložke.
   3. Každý člen súťažnej zložky je povinný si na vlastné náklady zabezpečiť minimálne raz ročne vopred pripravený kostým, ktorý je súčasťou súťažnej show choreografie.
   4. Súťaže formácií, dua, sóla a skupiny sa platia podľa rozpisu súťaže individuálne za každú súťaž zvlášť, vždy dopredu spolu s prihlásením na súťaž.
  2. Výučba sa riadi rozvrhom na daný rok a môže byť obmedzená v prípadoch:
   1. Prekážky na strane prenajímateľa priestorov užívaných združením Outbreak.
   2. Neovplyvniteľných príčin (havárie, výpadky MHD, choroba, kalamitný stav a pod.).
   3. Riadne aj mimoriadne školské prázdniny.
   4. Štátne sviatky.
   5. Voľné dni vyhlásené štátom.
   6. Súťaže, vystúpenia, zájazdy a pod.

4. Disciplinárny poriadok

  1. Členovi, ktorý porušil povinnosti vyplývajúce zo Stanov združenia Outbreak, tohto Vnútroklubového poriadku, Finančného a členského poriadku Tanečnej školy Outbreak alebo iné povinnosti vyplývajúce z členstva v združení Outbreak, a na nápravu vzhľadom na závažnosť porušenia nepostačuje pohovor, môže Predsedníctvo združenia Outbreak podľa miery zavinenia a ostatných okolnosti uložiť tieto druhy kárnych opatrení:
   1. verejné pokarhanie na zasadnutí Valného zhromaždenia,
   2. písomné napomenutie,
   3. peňažná pokuta do výšky 250 €,
   4. zákaz súťažnej činnosti na dobu maximálne 1 roka,
   5. zákaz činnosti funkcionára súťaží na dobu maximálne 1 roka,
   6. vylúčenie zo združenia Outbreak bez vrátenia zaplatených príspevkov, a/alebo iných platieb a bez akejkoľvek náhrady,
   7. vylúčenie zo združenia Outbreak v zmysle ustanovení Stanov združenia,
   8. strata volenej funkcie v orgáne združenia Outbreak.
  2. Vyššie uvedené kárne opatrenia nie je možné kumulovať.

5. Záverečné ustanovenia

  1. Tento Vnútroklubový poriadok ako aj jeho zmeny a doplnky spadajú do výlučnej kompetencie Valného zhromaždenia združenia Outbreak s výnimkou situácie podľa odst. 5.3. a je záväzný pre všetkých členov  a pre všetky orgány združenia Outbreak.
  2. Vnútroklubový poriadok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Valným zhromaždením.
  3. Všetci členovia sú viazaní aktuálne účinným znením Vnútroklubového poriadku a na tento účel sú členovia povinní pravidelne sledovať webové sídlo združenia Outbreak za účelom zabezpečenia ich včasného informovania sa o prípadných zmenách tohto Vnútroklubového poriadku, Stanov združenia Outbreak alebo iných dokumentov a pravidiel združenia Outbreak.