Všeobecné obchodné podmienky

Portál

Outbreak & Whos´that kidz

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1.1. OZ „Outbreak“ – Tanečná škola ( ďalej len „Outbreak“ )
„Outbreak“., je organizátorom podujatí a zabezpečuje predaj vstupeniek na tieto podujatia a to,
1. a) prostredníctvom vlastného predajného e-shopu na webovej stránke portal.outbreak.sk. Kontakty a bankové údaje organizátora sa nachádzajú na webovej stránke www.outbreak.sk v časti “Kontakt”.
2. b) osobný odber
1.2. Podujatie
1.2.1. Podujatie je festival, verejná prednáška, workshop, alebo spoločenská akcia hudobného, vzdelávacieho, tanečného alebo networkingového charakteru konané na území SR, na ktoré sa prostredníctvom e-shopu predávajú vstupenky, a ktoré organizuje organizátor. Jednotlivé podujatia predstavujú služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa organizátor zaväzuje poskytnúť v dohodnutom čase, resp. lehote.
1.2.2. Aktuálny zoznam Podujatí je uverejnený na internetovej stránke portal.outbreak.sk

1.3. Vstupenka
Vstupenka je potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za jednorazový poplatok (spravidla jednorazový) vstup na podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenku nie je možné vrátiť do predaja, vymeniť alebo svojvoľne vytlačiť jej duplikát. Upravovanie, falšovanie alebo kopírovanie vstupeniek je trestné. Spravidla sa vstupenkou na podujatie rozumie faktúra o úhrade príspevku OZ „Outbreak“, čiže je potrebné jej predloženie pri vstupe na podujatie, ak nie je v pokynoch k jednotlivým podujatiam uvedené inak. Každá vstupenka má unikátne číslo/ QR kód na identifikáciu. Aktuálne ceny vstupeniek sú uverejnené na internetovej stránke portal.outbreak.sk. Ceny vstupeniek môže organizátor meniť.

1.4. Majiteľ vstupenky
Majiteľ vstupenky dáva bez akýchkoľvek nárokov organizátorovi súhlas na zhotovenie a zverejnenie akejkoľvek formy záznamu (podobizne, obrazovej snímky, obrazového a zvukového záznamu), zhotoveného primeraným spôsobom na podujatí alebo v súvislosti s ním na umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.

2. OBJEDNÁVKA

2.1. Spôsob objednania tovaru
2.1.1.Vstupenku je možné si zakúpiť v klasickej alebo elektronickej forme tzv. Vstupenka – Outbreak.sk . Vstupenka – Outbreak.sk je druh elektronickej Vstupenky, ktorá má formu PDF dokumentu. Vstupenka – Outbreak.sk  bude zákazníkovi doručená na mail a do zvláštnej sekcie na webe okamžite po prijatí platby za tieto vstupenky. Klasická vstupenka je papierová vstupenka s ochrannými prvkami, ktorú je možné zakúpiť v kamenných predajniach u našich zmluvných partnerov alebo v sídle OZ „Outbreak“ na Gudernovej 3 v Košiciach.
2.1.2. Každá vstupenka obsahuje:
a.) Označenie Podujatia s uvedením jeho názvu;
b.) Miesto konania Podujatia, dátum Podujatia;
c.) Cenu Vstupenky;
d.) Jedinečný čiarový kód alebo ochranný znak
e.) Označenie Organizátora;

2.1.3. Vstup na Podujatie bude umožnený na základe predloženia Vstupenky. Túto Vstupenku je možné použiť iba jedenkrát. Všetky uvádzané ceny pri Vstupenkách sú konečné. Spoločnosť je viazaná cenou uvedenou na stránke Systému v momente vykonania nákupu. Vstupenku nie je možné ponúkať na ďalší predaj, vrátiť do predaja, vymeniť alebo svojvoľne vytlačiť jej duplikát.

2.2. Práva a povinnosti majiteľa vstupenky
2.2.1. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť vstupenku na jednorazový vstup na podujatie, na ktoré bola zakúpená.
2.2.2. Majiteľ vstupenky je oprávnený využívať služby ponúkané na podujatiach. Majiteľ vstupenky sa kúpou a využitím vstupenky stáva zmluvným partnerom organizátora daného podujatia.
2.2.3. Majiteľ vstupenky je povinný skontrolovať si vstupenku a údaje na nej ihneď po úhrade ceny vstupenky a jej obdržaní a vytlačení vlastnou tlačou a prípadné vady bezodkladne reklamovať podľa bodu 5. týchto všeobecných obchodných podmienok.
2.2.4.Predložením vstupenky pri vstupe na podujatie vyjadruje majiteľ vstupenky súhlas s pokynmi organizátora v mieste konania podujatia a podmienkami, ktoré sa k nim viažu.
2.3. Rozsah služieb, zmena rozsahu služieb, storno
2.3.1. K obmedzeniu ponuky služieb a ich využitia môže dôjsť vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku okolností súvisiacich s ročným obdobím, zdravotným stavom účinkujúcich a pod. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu podujatia. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktoré súvisia s obmedzením ponúkaného podujatia vopred, je organizátor povinný prostredníctvom e-mailu alebo na webovej stránke www.outbreak.sk informovať majiteľov vstupeniek o zmene, zrušení, náhradnom termíne podujatia, prípadne o mieste a čase vracania vstupného. Majiteľ vstupenky nemá právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny vstupenky, ak sa podujatia zúčastnil alebo ak využil navrhovaný nový termín podujatia, a rovnako nemá nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta podujatia, ubytovanie, strava, dodanie vstupenky a pod.).
2.3.2. Pri Zmene v podujatí – znížení rozsahu poskytovaných služieb, ak organizátor neurčí inak, sa finančné prostriedky predstavujúce časť ceny vstupenky alebo cenu vstupenky, a to v rozsahu určenom organizátorom, vracajú do 10 pracovných dní po uskutočnení podujatia. Miesto, čas a spôsob vrátenia časti vstupného určí organizátor a oznámi majiteľom vstupeniek prostredníctvom e-mailu alebo na webovej stránke www.outbreak.sk. V prípade, ak sa zmena týka len zmeny miesta a/alebo termínu konania Podujatia, bez toho, aby bol obmedzený alebo znížený rozsah poskytovaných služieb, nevznikne Majiteľovi vstupenky nárok na vrátenie Vstupného alebo jeho časti.
2.3.3.Pri Zrušení podujatia sa finančné prostriedky predstavujúce cenu vstupenky vracajú bez zbytočného odkladu po zverejnení oznámenia o zrušení podujatia organizátorom. Nárok na vrátenie vstupného sú majitelia vstupeniek oprávnení uplatniť si najneskôr v lehote do 3 rokov od plánovaného uskutočnenia podujatia. Miesto, čas a spôsob vrátenia vstupného určí organizátor a oznámi majiteľom vstupeniek prostredníctvom e-mailu alebo na webovej stránke www.outbreak.sk.
Organizátor nie je povinný vrátiť Majiteľom vstupeniek cenu Vstupeniek, či už priamo alebo prostredníctvom spoločnosti zmluvných partnerov ani im zaplatiť alebo poskytnúť akúkoľvek kompenzáciu v prípade, ak je Podujatie zrušené (i) z dôvodov, ktoré boli spôsobené neodvrátiteľnou udalosťou, ktorá nemá pôvod v prevádzke organizátora (§420a ods. 3 Občianskeho zákonníka), najmä ale nie len z dôvodov na strane účinkujúcich (napr. zhoršenie zdravotného stavu a pod.), vyššej moci, živelných pohrôm, nepriaznivých poveternostných podmienok alebo počasia, štrajkov, demonštrácií, vojen, povstaní, nepokojov, teroristických útokov alebo podozrení na ne, alebo zákazov verejných podujatí alebo Podujatia akýmkoľvek orgánom verejnej moci, súdom alebo právnym predpisom, alebo (ii) z dôvodov na strane Majiteľa vstupenky (§420a ods. 3 Občianskeho zákonníka), alebo (iii) z akýchkoľvek iných obdobných dôvodov uvedených v Podmienkach organizátora, a to všetko aj v prípade, ak sa namiesto zrušeného Podujatia neuskutoční náhradné Podujatie v náhradnom termíne. 2.3.4. V prípade zakúpenia Vstupenky nie je možné od zmluvy s organizátorom odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného, a to ani v prípade, že došlo k zakúpeniu vstupenky prostredníctvom internetovej stránky www.outbreak.sk, nakoľko v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom zmluva na kúpu vstupenky na podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa predávajúci, t.j. organizátor, zaväzuje poskytnúť majiteľovi vstupenky službu na voľný čas, t.j. podujatie, v dohodnutom čase, resp. lehote konania podujatia. Organizátor nebude akceptovať vrátenie už zaplatenej vstupenky na podujatie, ktoré sa bude konať. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného majiteľom vstupenky za nevyužitú vstupenku.

3. PLATBA A DODANIE VSTUPENKY

3.1. Spôsob platby
Záujemca môže zaplatiť vstupenku prostredníctvom internetovej stránky portal.outbreak.sk nasledovnými spôsobmi:
1. platba kartou (ONLINE PLATBA prostredníctvom zmluvného platobného systému)
2. platba na bankový účet organizátora
3. platbou na mieste pri osobnom odbere u zmluvného partnera

3.2. Spôsob dodania Vstupenky Vstupenka bude doručená elektronickou cestou (emailom) okamžite po prijatí platby a/alebo doporučenou zásielkou s/alebo bez povinnosťou úhrady doručovateľovi. Cena poplatku za doručenie bude uvedená v záverečnej kalkulácii pred vykonaním platby. Spoločnosť nezodpovedá za prípadné omeškanie alebo nedoručenie Vstupenky spôsobené nedbalosťou Zákazníka (plná emailová schránka, zle zadaná adresa, chybne vyplnené údaje, nevyzdvihnutie zásielky).

4. PRÁVA A POVINNOSTI

4.1. Práva a povinnosti predávajúceho
OZ „Outbreak“ sa zaväzuje bezodkladne informovať majiteľov vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky www.outbreak.sk alebo emailom o všetkých vopred známych zmenách, ktoré sa pri jednotlivých podujatiach vyskytli. OZ „Outbreak“, nenesie zodpovednosť za nevyužitie vstupenky na podujatie, za neskontrolovanie vstupeniek majiteľom vstupenky, za zmenu alebo zrušenie podujatia v prípade, ak oznámila majiteľovi vstupenky e-mailom alebo prostredníctvom webovej stránky zmeny a spôsob vrátenia zaplateného vstupného v zmysle bodu 2.3. týchto všeobecných obchodných podmienok.

4.2. Práva a povinnosti kupujúceho Majiteľ vstupenky sa zaväzuje zaplatiť za vstupenky dojednanú cenu v plnej výške a uviesť všetky organizátorom požadované údaje úplne a pravdivo.

5. REKLAMÁCIE

5.1. Spôsob vybavenia reklamácie a vrátenia peňazí
5.1.1. V prípade, ak zakúpená vstupenka obsahuje vady (t.j. obsahuje chybné údaje, je vystavená na iné ako majiteľom vstupenky rezervované podujatie a pod.), je majiteľ vstupenky povinný bez zbytočného odkladu po jej obdržaní tieto vady u spoločnosti reklamovať, a to zaslaním e-mailovej správy na adresu info@outbreak.sk
5.1.2. V prípade reklamácie vád vstupenky prostredníctvom e-mailu organizátor v lehote do 3 pracovných dní od obdržania reklamácie zašle majiteľovi vstupenky rovnakou formou vyjadrenie k reklamácii a v závislosti od termínu podujatia navrhne majiteľovi vstupenky spôsob odstránenia vád vstupenky, umožní majiteľovi vstupenky vytlačiť si novú vstupenku. Reklamácia vád nebude uznaná po uskutočnení podujatia, prípadne po jeho zrušení.
5.1.3. V prípade zmeny alebo zrušenia podujatia je majiteľ vstupenky povinný informovať sa o spôsobe, mieste a čase vrátenia vstupného na e-mailovej adrese info@outbreak.sk, alebo na webovej stránke www.outbreak.sk. K žiadosti o vrátenie peňazí, je potrebné vždy doložiť relevantný doklad o tejto úhrade na účet organizátora. V prípade zmeny podujatia sa postupuje podľa bodu 2.3.2. týchto všeobecných obchodných podmienok a v prípade zrušenia podujatia sa postupuje podľa bodu 2.3.3. týchto všeobecných obchodných podmienok.
5.1.4. Vrátenie relevantnej sumy prebieha cez platobnú bránu späť na platobnú kartu alebo na bankový účet kupujúceho v prípadoch kúpy vstupenky s platbou na účet organizátora alebo kúpy vstupenky v hotovosti na kamennej predajni.
5.1.5. V prípade zrušenia/zmeny podujatia nemá majiteľ vstupenky nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta podujatia, ubytovanie, strava, dodanie vstupenky a pod.)
5.1.6. Za predmet reklamácie nemôže byť považovaný darček vo forme predmetu alebo služby, ktorý obdržal majiteľ vstupenky zdarma k zakúpenej vstupenke.

5.2. Záruka
Predmetom kúpy sú vstupenky na podujatia, ktoré predstavujú služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa organizátor zaväzuje poskytnúť v dohodnutom čase, resp. lehote. Na tento typ služby sa nevzťahuje záruka.
V prípade vybraných podujatí a za špecifických podmienok uvedených pri kúpe vstupenky na takéto podujatie, môže organizátor poskytnúť možnosť vrátenia peňazí aj po skončení podujatia. V takom prípade ide o jeho dobrú vôľu a rozhodnutie, ku ktorému ho nijak nezaväzujú právne predpisy. V tomto prípade nie je vrátenie peňazí právne nárokovateľné.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu objednaním vstupenky.
Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.