Zásady ochrany osobných údajov

GDPR

Outbreak & Whos´that kidz

OZ „Outbreak“ so sídlom na: Gudernová 3, Košice – mestská časť Západ 040 11, IČO: 42112150 zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Košice II. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov popisujú, ako spoločnosť OZ „Outbreak“ zhromažďuje, spracúva a chráni osobné údaje zákazníkov počas návštev webových stránok na doméne www.outbreak.sk a / , portal. alebo pri používaní našich služieb.

Ustanovenia tejto ochrany osobných údajov spoločnosti OZ „Outbreak“ sa uplatňujú od dátumu účinnosti.

Pre úplne poskytnutie našich služieb, je nevyhnutné zbierať a uchovávať o vás základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len ZnOOÚ). Zaväzujeme sa, že pri používaní vašich údajov sa budeme riadiť týmto zákonom a zaobchádzať s nimi v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Tiež sa zaväzujeme, že vaše osobné údaje budeme spracovávať s dobrými mravmi a nebudeme porušovať ZnOOÚ ani nijako obchádzáť právne predpisy. Pre úspešné vytvorenie objednávky, ako aj jej doručenie je však nevyhnutné poskytnutie základných údajov, ktoré sme identifikovali nižšie.

Dôvody, prečo zbierame vaše osobné údaje

Cieľ Typ dát Dôvod spracovávania
Registrácia ako nového zákazníka (a) Osobné údaje
(b) Kontaktné údaje
Nevyhnutné informácie pre uskutočnenie objednávky
Spracovanie a doručenie vašej objednávky, čo zároveň obsahuje: spracovanie platby, poplatky (a) Osobné údaje
(b) Kontaktné údaje
(c) Finančné údaje
(d) Marketingové údaje a údaje pri spoločnej komunikácií
Nevyhnutné informácie pre uskutočnenie objednávkyÚdaje pre zabezpečenie splatenia pohľadávok voči nám
Spracovanie nášho vzájomného vzťahu, čo zároveň môže obsahovať:Notifikácia o zmene Obchodných podmienok alebo Ochrany osobných údajov, Dopytovanie recenzie alebo vyplnenie dotazníka (a) Osobné údaje
(b) Kontaktné údaje
(c) Údaje k účtu
(d) Marketingové údaje a údaje pri spoločnej komunikácií
Nevyhnutné informácie pre uskutočnenie objednávkyZákonná povinnosťOprávnený záujem – pre aktualizovanie informácií a zlepšovanie poskytovaných služieb na základe spätnej väzby
Poskytovanie relevantného obsahu na web stránke a reklamy a meranie alebo vyhodnocovanie efektívnosti reklamy, ktorú vám poskytujeme (a) Osobné údaje
(b) Kontaktné údaje
(c) Technické údaje a údaje o používaní
Zákonná povinnosť Oprávnený záujem – pre zabezpečenie bezpečnosti našej stránky, zabezpečenia informácií o vás – našich zákazníkoch, pre zlepšovanie nami poskytovaných služieb
Správa a ochrana nášho podnikania a tejto web stránky (vrátane riešenia problémov, analýzy dát, testovanie, údržba systému, zákaznícka podpora, reportovanie a ukladanie dát) (a) Osobné údaje
(b) Kontaktné údaje
(c) Údaje k účtu
(d) Technické údaje a údaje o používaní
(e) Marketingové údaje a údaje pri spoločnej komunikácií
Oprávnený záujem – pre skúmanie ako vy – naši zákazníci využívate naše webstránky, pre zlepšenie používania našich stránok, pre prípravu a správu našej marketingovej stratégie
Využitie analýzy dát na vylepšenie našej web stránky, produktov alebo služieb, marketingu a komunikácie s vami, vzťahu a celkového požívania (a) Technické údaje a údaje o používaní Oprávnený záujem – pre aktualizovanie informácií a zlepšovanie poskytovaných služieb na základe spätnej väzby
Vytváranie návrhov a odporúčaní pre vás o tovare alebo službách, ktoré môžu byť vo vašom záujme (a) Osobné údaje
(b) Kontaktné údaje
(c) Technické údaje a údaje o používaní
(d) Údaje k účtu
Nevyhnutné pre náš oprávnený záujem – pre zlepšovanie nami poskytovaných služieb a získavanie spätnej väzby
Komunikácia a posielanie všeobecných reklamných ponúk (a) Kontaktné údaje
(b) Osobné údaje
Oprávnený záujem – posielanie komunikácie o novinkách, zľavách a akciách na eshope shop.outbreak.sk
Komunikácia a posielanie personalizovaných reklamných ponúk (a) Kontaktné údaje
(b) Osobné údaje
(c) Marketingové údaje a údaje pri spoločnej komunikácií
Oprávnený záujem – posielanie komunikácie a špecializovaných ponúk šitím na mieru zákazníka podľa jeho aktivity na eshope shop.outbreak.sk
Typ dát Aké dáta zbierame
Kontaktné údaje Fakturačná adresa, adresa doručenia, email, telefónne číslo
Finančné údaje Číslo účtu
Technické údaje a údaje o používaní IP adresa, typ prehliadača, zariadenie, operačný systém, poloha, a ďalšie dáta, ako používate našu stránku
Údaje k účtu Používateľské meno, heslo, história objednávok, záujmy, spätná väzba, a iná komunikácia
Marketingové údaje a údaje pri spoločnej komunikácií Údaje a preferencie o vás pri prijímaní marketingového materiálu od nás alebo tretích stranách a tiež všetka komunikácia s vami
Osobné údaje / Údaje rodiča Krstné meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, ulica, súpisné číslo, orientačné číslo, mesto / obec, PSČ, druh pobytu, mobil, e-mail, vsťah k žiadateľovi o členstvo
Osobné údaje žiaka / Žiadateľa o členstvo Krstné meno, priezvisko, datum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, pohlavie, mobil, kontaktný e-mail, ulica, súpisné číslo, orientačné číslo, psč, mesto / obec, druh pobytu, štátne občianstvo, národnosť, názov školy, trieda, zdravotné obmedzenia, zdravotná spôsobilosť, skúsenosti s tancom

Údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky a vzájomného plnenia zmluvných práv a povinností. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš portál, účtovný a fakturačný systém.

OZ „Outbreak“ môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. „cookies“ tak, aby vám uľahčila používanie služieb v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele „cookies“ či podobných nástrojov. Bližšie informácie o „cookies“ – https://www.outbreak.sk/ zasady-pouzivania-cookies

Pri nákupe v našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach platobnej brány, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie týkajúce sa vášho bankového účtu.

Počas vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky, prihlášky, registrácie, rezervácie. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím. V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov sa predpokladá podľa ZnOOÚ, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

 

SZUŠ Mgr. art. Niny Vengerovej, Gudernová 3, 040 11 Košice-Západ, IČO: 52641091

Lapera s.r.o, Michalovská 33, 040 11 Košice, IČO: 52641091

asc Applied Software Consultants, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava, Slovakia, EU, info@asc.sk IČO: 31361161

Mailchimp, c/o The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, www.mailchimp.com, MOSS No. EU372008134

Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, VAT Reg. No. IE9692928F

Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043

Websupport s. r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovensko, IČO: 36 421 928

 

Registráciou zároveň potvrdzujete, že sme vás v zmysle platnej legislatívy informovali o tom, že ako predávajúci budeme v procese uzatvárania a plnenia, objednávky, prihlášky, registrácie, rezervácie, spracúvať vaše osobné údaje bez vášho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie vašich osobných údajov bude vykonávané v predzmluvných vzťahoch a spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na vybavenie objednávky, prihlášky, registrácie, rezervácie, dodanie tovaru a plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán.

Ak chcete zrušiť spracovanie vašich osobných údajov za účelom prispôsobovania nákupného správania, reklamy a ponuky, môžte tak kedykoľvek spraviť emailom na info@outbreak.sk

Máte právo na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú alebo budú použité pre účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu a môžete žiadať o ich vymazanie. Máte právo namietať aj voči využívaniu a poskytovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (aj v poštovom styku).

Bezodkladne po vašom kontaktovaní so záujmom o zrušenie spracovania osobných údajov OZ „Outbreak“ zabezpečí blokovanie a likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania na marketingové účely.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania Vašej registrácie na stránkach www.outbreak.sk. Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je OZ „Outbreak“ oprávnená viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby, ktorej ste boli účastníkom.

Ako dotknutá osoba môžete u nás písomne uplatniť všetky Vaše práva podľa ustanovení § 28 a § 29 ZnOOÚ. Ak máte podozrenie, že Vaše osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Ak sa chcete dozvedieť aké všetky údaje o vás zbierame, či sú správne, kontaktujte nás na info@outbreak.sk